Terminarz - aktualności


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
 z dnia 26 stycznia 2023 r.Telefon do kontaktu w czasie rekrutacji: +48 887 203 458
w godz. 9.00-12.00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa  w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

 
  


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

 
1.

 
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej
z wyłączeniem szkół, o których mowa w wierszu 2.

 od 15 maja do 19 czerwca  2023 r.
 

 od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. 
 

 

2.

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę
szkół do których kandyduje.

 
od 23 czerwca do 10 lipca  2023r. 
 
 

 

 
3.

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych  z ustaleniem tych okoliczności 4).

 do 10 lipca 2023r.
 

 

 

 

 do 4 sierpnia 2023r.

 
4.

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.  do godz. 12.00
 

14 sierpnia 2023 r.  do godz. 12.00

 
5.

 
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, 
do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  o ile nie zostały one złożone
    w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu )
  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami )
  • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdem ). 

 

 

 

 

 od 19 lipca do 26 lipca 2023r.
 

 

 

 

 od 14 sierpnia do 21 sierpnia
2023 r.

 

 
6.

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


 
27 lipca 2023 r.  do godz.12.00

 
22 sierpnia 2023 r. 
do godz.12.00

 
7.

 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego
Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza,
który znajduje sięw Panelu Dyrektora.

 
27 lipca 2023 r. 

 
22 sierpnia 2023 r.

 
8.

 
Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

 
28 lipca 2023 r. 

 
24 sierpnia 2023 r.

 
Procedura odwoławcza .

 

 
9.

 
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

 

 do 1 sierpnia 2023r.
 

 

 do 25 sierpnia 2023r.

 

 
10.

 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 
w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
 

 
11.

 
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
 

 Dodatkowe informacje:
Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, jak stanowi art. 130 ust. 7a ustawy - Prawo oświatowe.  


) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe).

) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje     przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe).

) Dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje     przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe).

art. 158 ust. 6-9 ustawy - Prawo oświatowe. Czynności określone w art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo oświatowe, podejmowane przez rodzica kandydata lub kandydata  pełnoletniego, komisję rekrutacyjną, dyrektora szkoły  mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.  W przypadku czynności podejmowanych przez komisję  rekrutacyjną – także w trybie obiegowym - decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę zgodnie  z art. 130 ust. 6a ustawy - Prawo oświatowe.