Terminarz i Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Terminarz i Dyżury Komisji Rekrutacyjnej 2024/2025

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Telefon do kontaktu w czasie rekrutacji: 12 658 - 17 - 15 wew. 27
w godz. pracy komisji rekrutacyjnej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych,
tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa  w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czyności

14 maja 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
21 maja 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
28 maja 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
4 czerwca 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
11 czerwca 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
18 czerwca 2024, w godz.: 15.00 – 17.00
Parter przed wejściem do szkoły

21 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
24 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
26 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
2 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
4 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
Sala nr 6   

Składanie wypełnionych i wydrukowanych  (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica)
z systemu rekrutacji elektronicznej  E-Omikron wniosków o przyjęcie do szkoły przez
ósmoklasistów (szkoła I wyboru).
Data wydruku wniosku nie może być wcześniejsza, niż data ostatniej zmiany w systemie

21 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
24 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
26 czerwca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
2 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
4 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
Sala nr 6

  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możliwość złożenia nowego wniosku.

11 lipca 2024 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY do 12:00
(listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)

11 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
12 lipca 2024, w godz.: 11.00 – 15.00
15 lipca 2024, w godz.: 11.00 – 15.00
Sala nr 6
  

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat
został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
(składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów)
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
-kopii aktu urodzenia,
-2 fotografii,
-karty ucznia XV LO (do wypełnienia w szkole),
-karty zdrowia.

16 lipca 2024 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY do 12:00
(listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)do 17 lipca 2024

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną małopolskiemu kuratorowi oświaty informacji o wolnych
miejscach w szkole

do 18 lipca 2024

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 19 lipca 2024

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czyności

16 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
17 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
18 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
19 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
23 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
24 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6   

Składanie wypełnionych i wydrukowanych (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica)
z systemu rekrutacji elektronicznej E-Omikron wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji
uzupełniającej.
Data wydruku wniosku nie może być wcześniejsza, niż data ostatniej zmiany w systemie.

30 lipca 2024 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY do 12:00
(listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)

30 lipca 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
31 lipca 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
1 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6
  

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat
został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
(składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów)
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
-kopii aktu urodzenia,
-2 fotografii,
-karty ucznia XV LO (do wypełnienia w szkole),
-karty zdrowia.

2 sierpnia 2024 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
(listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)do 5 sierpnia 2024

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną małopolskiemu kuratorowi oświaty informacji o wolnych
miejscach w szkole

do 6 sierpnia 2024

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 7 sierpnia 2024

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

2 sierpnia 2024, w godz.: 12.00 – 15.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

5 sierpnia 2024, w godz.: 11.00 – 14.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

6 sierpnia 2024, w godz.: 11.00 – 14.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

7 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

12 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

13 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

19 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

20 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

21 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej

22 sierpnia 2024, w godz.: 9.00 – 12.00
Sala nr 6

Dyżur komisji rekrutacyjnej