Praca


DYREKTOR
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w KRAKOWIE, AL. DYGASIŃSKIEGO 15
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTY DS. UCZNIOWSKICH  I KSIĘGOWYCH

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( t.j.  Dz. U. z 2019r., poz. 1282r. ze zmianami ),
b) wykształcenie średnie lub wyższe,
c) staż pracy:
wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata;
wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata.

UWAGA: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość SIO, Platformy Edukacyjnej, UNIVERSO, LIBRUS,
2) znajomość Internetu, MS WORD, MS EXCEL,
3) znajomość karty nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,
RODO,
4) umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania
problemów, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków

  1. Prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów: prowadzenie księgi uczniów, listy

      uczniów.

  1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych związanych z naborem uczniów za pomocą

     Platformy Edukacyjnej.

  1. Wystawianie uczniom  nowych legitymacji oraz ich przedłużanie, wystawianie

zaświadczeń, duplikatów legitymacji, duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminem maturalnym.
5. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
bieżące prowadzenie ewidencji uczniów  na Platformie Edukacyjnej UNIVERSO,
praca w LIBRUSIE.
6. Współpraca z urzędami w ramach zakresu obowiązków.
7. Monitorowanie obowiązku nauki.
8. Prowadzenie korespondencji w zakresie ruchu uczniów: przyjęć, skreśleń i opinii.
9. Przestrzeganie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Prace zlecone przez Głównego Księgowego: np. prowadzenie rejestru faktur,
umów itp.
11. Inne czynności służbowe zlecone przez Dyrektora Szkoły w toku bieżącej pracy.
 

4. Warunki płacy i pracy:

a) wymiar etatu - 8/8,
b) wynagrodzenie - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.08.2018r.                    
w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  Dz. U. z 2021r., poz. 1960 
oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w XV,
c) zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
d) miejsce pracy: XV Liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30 - 820 Kraków,
e) rozpoczęcie pracy: październik 2022r.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy ( CV ),
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,
kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona
     propozycja zatrudnienia/,
f) oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:
Sekretariat XV Liceum Ogólnokształcącego,
30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15 w godzinach: od 1000 do 1500
z dopiskiem „NABÓR - Specjalista ds. uczniowskich i księgowych" .
LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY SZKOŁY; lo15@mjo.krakow.pl
w terminie do dnia 30 WRZEŚNIA 2022r.
Decyduje data wpłynięcia oferty.
Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej XV LO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.