Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności XV Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

• Data publikacji strony internetowej: 2017
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
• część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2020-09-23
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Mikuła
• e-mail: lo15@mjo.krakow.pl
• telefon: 12-658-17-15

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• organ nadzorujący: Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
• adres: al. Dygasińskiego 15 Kraków 30-820
• e-mail: lo15@mjo.krakow.pl
• telefon: 12-658-17-15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
1. Przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma-korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa –winda).
2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – woźny.
3. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Koordynator do spraw dostępności w XV LO w Krakowie
Kontakt: Monika Mikuła
telefon: 12-658-17-15
e-mail: lo15@mjo.krakow.pl
zespół właściwy do spraw dostępności: Maria Suwaj-Proszak, Monika Mikuła, Paulina Kisała, Magdalena Romaniewska

Koordynator do spraw dostępności dla osób niepełnosprawnych w XV LO w Krakowie
Kontakt: Paulina Kisała
telefon: 12-658-17-15
e-mail: paulina.kisala@xvlo.pl

Procedura obsługi mieszkańców ze specjalnymi potrzebami
Procedura obsługi mieszkańców ze specjalnymi potrzebami  >> pobierz/zobacz >>

Plan działania XV LO na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan działania XV LO  >> pobierz/zobacz >>

Formularze do pobrania
Wniosek o zapewnienie dostępność  >> pobierz/zobacz >>
Wniosek o kontakt w formie, której oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami  >> pobierz/zobacz >>
Instrukcja wejścia na teren XV LO z psem przewodnikiem  >> pobierz/zobacz >>