Regulamin funkcjonowania XV LO w czasie epidemii


WYTYCZNE MEN, MZ I GIS – TRYB PEŁNY STACJONARNY


Ogólne zasady:

 • Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 • Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczka − w przestrzeniach wspólnych.
 • Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.


Organizacja zajęć w szkole :
 § Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
§ W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
§ Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
§ Uczniowie, którzy mają lekcje:

 • na parterze i w salach gimnastycznych wchodzą do szkoły tylnym wejściem (od sali gimnastycznej) i kierują się do szatni,
 • na I piętrze – wejściem głównym i kierują się do szatni
 • na II piętrze- wejściem bocznym(od przedszkola) i kierują się do szatni.

§ Ogranicza się do minimum (i w wyznaczonych obszarach)  przebywanie
w szkole osób z zewnątrz – obowiązkowo stosują one środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do budynku wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
§ Uczniowie i pracownicy szkoły stosują obowiązkowo osłonę ust i nosa na korytarzach, w szatni, w toalecie, w bibliotece, w szkolnej stołówce.

W trakcie bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami
i pracownikami szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa.


§ Obowiązują  zasady higieny: częste mycie rąk/ dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
§ Obowiązuje bezwzględne stosowanie dystansu społecznego – min.1,5 metra.
§ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
§ Klasy (w miarę  możliwości ) są przyporządkowane do stałych  sal lekcyjnych – uczniowie ograniczają kontakt z rówieśnikami i nauczycielami oraz ograniczają do minimum przemieszczanie się.
§ Uczniowie codziennie siadają w tych samych ławkach, w takim samym otoczeniu – nie zmieniają miejsc! 
Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
§ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu,  ogranicza się  ćwiczenia i gry kontaktowe.
§ Uczeń przebywający w pracowni komputerowej jest zobowiązany do noszenia rękawiczek jednorazowych. W przypadku ich braku nie używa komputera.
§Wychowawcy uzupełniają dane  kontaktowe rodziców w dzienniku elektronicznym Librus  w dniu 1.09.2020.
§ Podczas korzystania z szatni, należy pamiętać o dezynfekcji rąk- środek do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do szatni.
Pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki znajdują się na parterze, przy wejściu do szkoły oraz na każdym piętrze.
§ Zajęcia pozalekcyjne są realizowane z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
§ Zasady korzystania z biblioteki szkolnej znajdują się na drzwiach biblioteki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

 1. Uczniowie, u których rodzice zauważą niepokojące objawy, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. Uczeń, który otrzymał pozytywny wynik na Covid 19 pozostaje w domu, zgodnie z zaleceniami lekarza, a rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora szkoły telefonicznie o tym fakcie.
 3. Jeżeli uczeń przebywa na kwarantannie, rodzic ma obowiązek powiadomić
  wychowawcę o tym zdarzeniu. Wychowawca organizuje pomoc koleżeńską dla ucznia, tak aby uczeń mógł być na bieżąco z materiałem przerabianym w szkole.
 4. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka.
  8.Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).