Kompleks sportowy ORLIK - regulamin

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012”
przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, al. Dygasińskiego 15


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej kompleksem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Właścicielem kompleksu boisk Orlik 2012 mieszczącego się w Krakowie na al. Dygasińskiego 15 jest Miasto Kraków.
 3. Zarządcą kompleksu, zwanym dalej zarządcą, jest Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego.
 4. Kompleks obejmuje: szatnie, pomieszczenie animatora, magazynek, toalety,   boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne wraz z terenem przyległym.
 5.  Zarządzający zapewnia obsługę Kompleksu, w tym dba o jego stan techniczny
  na jego terenie.
 6. Przedstawicielem zarządcy na terenie Kompleksu, jest trener środowiskowy, zwany dalej Animatorem oraz wyznaczony pracownik XV LO do sprawowania nadzoru nad Kompleksem, zwany dalej pracownikiem XV LO.
 7. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z Kompleksu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
 8. Pracownik XV LO sprawuje nadzór nad Kompleksem pod względem BHP w czasie gdy są osoby (obce) korzystające z Kompleksu.
 9. Pracownik XV LO oraz Animator mają obowiązek zgłaszania przełożonym o mających miejsce na terenie Kompleksu zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających tam osób lub mogących przynieść szkodę w mieniu szkoły.
 10. Pracownik XV LO oraz Animator natychmiast powiadamiają przełożonych o istniejącym zagrożeniu bezpieczeństwa z powodu awarii lub innej przyczyny.
 11.  Warunkiem przebywania na terenie Kompleksu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
 12. Przebywanie na terenie kompleksu tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach otwarcia kompleksu.
 13. Ze względu na organizację i plan pracy szkoły godziny otwarcia i zamknięcia Kompleksu  ustalane są na bieżąco - informacja znajduje się na drzwiach wejściowych szkoły.
 14. Na całym kompleksie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP                  i p. pożarowych.
 15.  Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie kompleksu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

I - Ogólne zasady korzystania z Kompleksu:

 1. korzystanie z kompleksu jest  bezpłatne;
 2. przed wejściem na Kompleks należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 3. Teren Kompleksu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia
  do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
 4.  Dzieci mogą przebywać na terenie Kompleksu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. wszystkich korzystających z boiska obowiązuje  strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf;
 6. zajęcia na Kompleksie organizuje Animator (instruktor);
 7. w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator  może zawiesić korzystanie z Kompleksu;
 8. prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
 9. dopuszcza się możliwość rezerwacji Kompleksu;

 

II - Podstawowe obowiązki użytkownika:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
 2. stosowanie się do poleceń Animatora oraz pracownika XV LO;
 3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w godzinach otwarcia kompleksu;
 4. dokonanie wpisu w Księdze użytkowników, która znajduje się na portierni;
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 6. niezwłoczne informowanie Animatora lub  pracownika XV LO o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

III - Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
 2. palenia papierosów;
 3. przebywania w stanie nietrzeźwym;
 4. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
 5. wprowadzania zwierząt;
 6. używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
 7. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
 8. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
 9. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 10. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 11. niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

 

IV - Regulamin korzystania z szatni Orlika:

 1. korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania
  o czystość;
 2. po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki instruktorowi i wpisać do Zeszytu usterek, znajdującego się u animatora;
 3. korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
 4. zabrania się:
 5. - zaśmiecania szatni;
  - palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
 6. za cenne przedmioty pozostawione na terenie Kompleksu,  Zarządca
  i Animator nie ponoszą odpowiedzialności;
 7. klucz do szatni wydaje Animator;
 8. dla korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice. 

 

SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządca budynku lub Animator odmawia wstępu na Kompleks lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
 2. - złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
  - pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
  - posiadają nieodpowiednie obuwie.
 3. W uzasadnionych przypadkach Animator (instruktor), zarządca XVLO lub podległy mu pracownik XV LO może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 6. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany
  w terminie bez zbędnej zwłoki.

TELEFONY ALARMOWE
a)      z telefonu stacjonarnego:
                        999 Pogotowie Ratunkowe
                        998 Straż Pożarna
                        997 Policja
b)      z telefonu komórkowego 112

Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na Kompleksie „Orlik” wprowadzono monitoring wizyjny.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 6 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób objętych
monitoringiem wizyjnym stosowanym na terenach i obiektach zarządzanych przez XV LO.
 1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, al. Adolfa Dygasińskiego 15, 30–820 Kraków,
  Inspektorem ochrony danych jest pani Anna Borowczak, mail: inspektor4@mjo.krakow.pl, telefon: 532 159 021

 2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ weszli Państwo na teren lub Kompleks objęty przez nas monitoringiem wizyjnym. Państwa dane osobowe będą więc przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 3. Okres przechowywania danych
  Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 1 miesiąca. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu  miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. Zabezpieczanie nagrań z monitoringu
  Administrator danych dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
       a) na wniosek Podmiotów uprawnionych tj. organów prowadzących postępowania (np. policja, prokuratura, sądy);


  Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie Podmiotom uprawnionym, prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.
 5. Komu przekazujemy Państwa dane?
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, jednakże Administrator może nie wyrazić zgody na wgląd do nagrań monitoringu jeżeli mogłoby to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Mogą Państwo zwrócić się też do nas z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
  Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W celu nieudostępniania danych należy nie przebywać na naszym terenie lub obiekcie.
  *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca w godzinach urzędowania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2023