Najnowsze informacje na temat Matury 2022


Bieżące informacje CKE na rok 2022:

Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego*

od 18 do 20 maja

język polski 
języki mniejszości narodowych  języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski – pp**

język łaciński i kultura antyczna – pr**

5

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski – pr  język angielski – dj**

filozofia – pr

10

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr  język francuski – dj

11

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr  język hiszpański – dj

12

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr  język rosyjski – dj

13

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr  język niemiecki – dj

14, 15 – sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia – pr 

język włoski – pr  język włoski – dj

17

wtorek

historia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

18

środa

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pr 

19

czwartek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20

piątek

informatyka – pr

język kaszubski – pr język łemkowski – pr

21, 22 – sobota, niedziela

23

poniedziałek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

 


* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. ** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki
mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.        

ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

Część ustna egzaminu maturalnego**

14–15 czerwca

język polski 
języki mniejszości narodowych  języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 


Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

środa

język polski – pp***  

język polski – pr***  

2

czwartek

matematyka – pp

matematyka – pr  

3

piątek

język angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp

filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr historia muzyki – pr

4, 5 – sobota, niedziela

6

poniedziałek

biologia – pr

język angielski – pr język angielski – dj***

7

wtorek

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr język francuski – dj

8

środa

chemia – pr

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

9

czwartek

historia – pr 

historia sztuki – pr

10

piątek

geografia – pr 

język rosyjski – pr język rosyjski – dj 

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

fizyka – pr

język hiszpański – pr  język hiszpański – dj

14

wtorek

informatyka – pr

język kaszubski – pr język łemkowski – pr zadania w języku obcym****

15

środa

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr język włoski – dj

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r. 

** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 5 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2022 r.

           

ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej 

1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.  

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.   


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 września 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.

 


CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

 


Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (w minutach)

język polski 

poziom podstawowy

Test

170

Wypracowanie

poziom rozszerzony

180

matematyka 
języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia  chemia 
filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski 
język łaciński i kultura antyczna 
język łemkowski  wiedza o społeczeństwie 

poziom rozszerzony

180

informatyka 

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

 
* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.